Tag Archives: advocaat maastricht

Pensioenovereenkomst

Volledigheidshalve wordt nog vermeld, dat wat betreft een dergelijk fonds aan de voorschriften van die wet moet worden voldaan. Uitdrukkelijk is in art. 7:631 lid 4 BW aangegeven dat de werkgever ter nakoming van dat beding de daartoe benodigde bedragen op het loon van de werknemer mag inhouden, maar wel onder de verplichting dat hij deze bedragen weer overeenkomstig dat beding de werknemer moet voldoen. Dit laatste brengt met zich dat de werknemer zich wat betreft een dergelijk beding onherroepelijk kan verbinden tot deelname in een pensioenfonds.

Het moet dus gaan om een pensioenfonds in de zin van de PW. Een werkgever die met een werknemer een pensioenovereenkomst sluit heeft de keuze uit een aantal mogelijkheden over de manier waarop deze daarin neergelegde afspraken worden uitgeleerd. Het gaat dan om uitvoering door een bedrijfstakpensioenfonds of een ondernemingspensioenfonds. De werkgever kan er echter ook voor kiezen om de uitvoering te doen door een verzekeraar (zie art. 2 PW).

De PW bevat geen verplichting voor de werkgever om de hiervoor bedoelde pensioenovereenkomst te sluiten. Een dergelijke verplichting kan overigens wel bestaan op grond van bijvoorbeeld een andere wet, namelijk de Wet bpf 2000.409 Ook is de pensioenovereenkomst niet aan een bepaalde gebonden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een schriftelijke of mondelinge overeenkomst. De werkgever moet ervoor zorgen dat degene aan wie hij de uitkering van de pensioenovereenkomst heeft toevertrouwd de overeengekomen bedragen ontvangt (zie art. 22 PW).

Pensioenovereenkomst

Als er een pensioenovereenkomst gesloten, dan moet de werkgever handelen op de manier die de Pensioenwet voorschrijft. De werkgever kan de pensioenovereenkomst onder bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dit kan natuurlijk alleen als een dergelijk fonds in de bedrijfstak bestaat en de mogelijkheid van vrijwillige toetreding kent. Is het deelnemen in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht gesteld, dan heeft de werkgever een keuze.

Desondanks is het onder omstandigheden toch mogelijk dat de werkgever voor zijn werknemers een vrijstelling krijgt van de verplichte deelneming aan dat bedrijfstakpensioenfonds, maar dan moet hij bijvoorbeeld tijdig een ondernemingsregeling hebben getroffen, die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bestaat er een bedrijfstakpensioenfonds in de desbetreffende bedrijfstak dan kan de werkgever de onderneming of een groep van ondernemingen een ondernemingspensioenfonds verbinden.

Formele voorschriften voor pensioenfonds

Bijna alle pensioenfondsen zijn opgericht in de vorm van een stichting en bij uitzondering in de vorm van een vereniging of een NV. Een stichting moet worden opgericht bij notariële akte die de statuten omvat (zie art. 2:286 BW). In de statuten moeten voorschriften zijn opgenomen over:

 • het doel van het pensioenfonds, waaronder een omschrijving van de werkingssfeer;
 • de bestemming van de middelen van het pensioenfonds;
 • het beheer van het pensioenfonds;
 • de inkomsten van het pensioenfonds;
 • de belegging van de gelden;
 • de wijze waarop de bestuursleden worden benoemd;
 • de wijze waarop de leden van de deelnemersraad worden gekozen;
 • de wijziging van de statuten;
 • de liquidatie van het pensioenfonds, met inbegrip van de verplichtingen van de liquidateuren en de bestemming van de bezittingen van het pensioenfonds;
 • de wijze waarop het intern toezicht is georganiseerd; en
 • de wijze waarop de leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd en ontslagen (zie art. 106 lid 1 PW).

Bij een bedrijfstakpensioenfonds wordt de werkingssfeer omschreven door het omschrijven van de bedrijfsactiviteiten van de bedrijfstak (zie art. 106 lid 2 PW‘). Als een bedrijfstakpensioenfonds de werkgever de mogelijkheid biedt om zich vrijwillig bij dit fonds aan te sluiten, dan moet in de statuten worden aangegeven onder welke voorwaarden een dergelijke vrijwillige aansluiting mogelijk is (zie art. 106 lid 3 PW).

Pensioenverzekering

Het verbod tot inhouding van enig bedrag op het loon van de werknemer en het verbod op gedwongen winkelnering gelden op grond van onderdeel b van art. 7:631 lid 3 BW niet voor een beding waarbij de werknemer zich verbindt om bij te dragen tot de premiebetaling voor een verzekering die voldoet aan de voorschriften die de Pensioenwet daarvoor geeft. Ook hier geldt dat in lid 4 van het artikel uitdrukkelijk is aangegeven dat de werkgever ter nakoming van dat beding de daartoe benodigde bedragen op
het loon van de werknemer mag inhouden, maar wel onder de verplichting dat hij deze bedragen weer overeenkomstig dat beding ten behoeve van de werknemer moet voldoen. Dit laatste brengt met zich dat de werknemer zich wat betreft een dergelijk beding zich onherroepelijk kan verbinden tot deelname in een pensioenfonds.

Aangewezen fondsen

Het verbod tot inhouding van enig bedrag op het loon van de werknemer en het verbod op gedwongen winkelnering gelden niet voor een beding waarbij de werknemer zich verbindt om deel te nemen in een ander fonds dan hiervoor in het onderdeel Pensioenfondsen en pensioenverzekering aan de orde is geweest. Daarbij geldt op grond van art. 7:631 lid 3 onderdeel c BW dan wel dat dit fonds moet voldoen aan de voorschriften.

Georloofde loonvormen

Bij loon dat wordt uitbetaald in geld, gaat het om een vast bedrag dat naar geldruimte is vastgesteld dan wel het zogenoemde ‘stukloon‘ (zie 4.7.3). Loon in natura Art. 7:617 lid 1 onderdeel b BW geeft aan dat een geoorloofde loonvorm die vorm van loon mag zijn die gewoonte is of die wenselijk is vanwege de aard van de onderneming van de werkgever. Het gaat dan om zaken die geschikt zijn voor persoonlijk gebruik laan de werknemer.

Bij dit loon in natura gaat het dus om allerhande goederen en dien-dien van de onderneming van de werkgever die ten goede komen aan de werknemer. Dan kan het gaan om kortingen op de eigen producten en gratis rechtsbijstand voor personeel van een advocatenkantoor. Maar dat niet alleen; het kan ook gaan om abonnementen, telecommunicatieapparatuur en niet te vergeten de auto die door de werkgever aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld.

Wanneer die auto echter uitsluitend ter beschikking van de werknemer is gesteld voor het verrichten van de bedongen werkzaamheden, dan is er geen sprake meer van loon (in natura). Er moet wel op worden gewezen dat uitdrukkelijk van het geoorloofde loon in natura is uitgeademd alcoholhoudende drank en andere voor de gezondheid schadelijke genotmiddelen.

De dienstwoning

art. 7:617 lid 1 onderdeel c BW wordt nog een andere geoorloofde loonvorm ge- d, namelijk het gebruik van een woning, de verlichting en de verwarming inbegrepen. Het gebruik van water valt daar dus buiten. Het gaat hier niet alleen om de zo-de dienstwoning, maar het kan ook in een andere vorm zijn gegoten. Bij de dienstwoning kan een onderscheid worden gemaakt tussen de eigenlijke woning en de oneigenlijke dienstwoning. In dat laatste geval speelt de vraag of sprake is van een gemengde overeenkomst.

De eigenlijke dienstwoning is wij ons hier op richten. In dat geval gaat het om een werknemer die met het oog de door hem te verrichten arbeid een bepaalde woning moet bewonen en die gewoon die reden tot de verplichtingen van de werknemer behoort.328 Daarbij kan geworden aan de conciërge, de filiaalhouder, de boswachter, de landarbeider en de werknemer die een bewakingstaak heeft. Het gaat hier dus om een overeenkomst waar een gebruiksplicht op de werknemer ligt. Niet van belang in dat kader is of de bewerknemer enige vergoeding voor het gebruik van die dienstwoning.

De zelfstandige eenheid kan bijvoorbeeld blijken uit het voeren van een eigen naam en/of uit de bevoegdheid van de dagelijkse leiding om personeel aan te nemen en te ontslaan. Deze omschrijving is alleen bedoeld als een handvat. Daaruit kan worden afgeleid dat bijvoorbeeld een businessunit een bedrijfsvestiging kan zijn in de zin van het Ontslagbesluit. In de praktijk zal echter steeds moeten worden nagegaan of in de gegeven situatie in ieder geval aan de bedoeling van het verplichte afspiegelingsbeginsel wordt voldaan.

Een tweetal voorbeelden ter verduidelijking. In het eerste voorbeeld heeft een onderneming een tweetal bedrijfsvestigingen, waar dezelfde producten worden gefabriceerd. Door een teruglopende omzet worden uit een oogpunt van kostenbesparing beide bedrijfsvestigingen samengevoegd. Een redelijke toepassing brengt met zich dat daar waar het gaat om een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen het verplichte evenredigheids- of afspiegelingsbeginsel in dit geval wordt toegepast op de personeelsbestanden van beide vestigingen tezamen.”‘

Ook in het tweede voorbeeld heeft een onderneming een tweetal bedrijfsvestigingen, waar dezelfde soort werkzaamheden worden uitgevoerd en die binnen een redelijke afstand van elkaar zijn gelegen. Omdat de hoeveelheid werkzaamheden van tijd tot tijd nogal verschilt, wordt het personeel van beide vestigingen – naar gelang de toe- en afname van die werkzaamheden onderling uitgewisseld.

In de praktijk betekent dit dat het productiepersoneel regelmatig in de beide bedrijfsvestigingen werkzaam is. Ook in dit voorbeeld is het redelijk dat, daar waar het gaat om een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen, het dienstjarenbeginsel wordt toegepast op de personeelsbestanden van beide vestigingen tezamen.

Per categorie uitwisselbare functies

Vervolgens het begrip ‘per categorie uitwisselbare functies’. Daaraan wordt in de literatuur een verschillende invulling gegeven. Zo wordt er mee bedoeld een groep functies die naar aard, inhoud, omstandigheden, functieniveau en beloning wederkerig, vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn.

Maar ook wordt aangevoerd dat het bij uitwisselbare functies gaat om drie zaken, namelijk: – de aard en de inhoud van de functies; – de rol van de functies in het productieproces van de onderneming na de reorganisatie en – de kennis en ervaring die de werknemer nodig heeft voor de uitoefening van de functies.’ Aard en inhoud zijn doorslaggevend.’ Het gaat er bij uitwisselbare functies niet om of werknemers onderling uitwisselbaar zijn en ook niet of een werknemer op basis van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden in staat is een andere functie te vervullen.