Arbeidsovereenkomst en rechtspraak

Door het gebruik aangegeven

lid 1 van art. 7:667 Burgerlijk Wetboek opent met de verwijzing naar het gebruik de mogelijkheid dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege kan eindigen zonder dat de werkgever en de werknemer dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Bij ‘het gebruik’ zal het in eerste instantie gaan om het plaatselijk gebruik. Mocht dat geen uitkomst geven dan kan worden teruggevallen op het gebruik in de bedrijfstak of de beroepsgroep.

Onder het gebruik kan mogelijk vallen het eindigen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van een leeftijd waarop een aan die overeenkomst verbonden ouderdomspensioen ingaat/ Zodra bij het gebruik leeftijd een rol speelt zal wel rekening moeten worden gehouden met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. In Tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd overeengekomen.

Het niet-voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste van een dergelijk beding of het niet-gelden van het beding voor beide partijen leidt tot nietigheid ervan. In de literatuur wordt verschillend gedacht over het antwoord op de vraag wat het rechtsgevolg is van een tussentijdse opzegging als dit niet is bedongen. Zo wordt gesteld dat een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd niet tussentijds kan worden opgezegd waarbij wordt gekozen voor een letterlijke uitleg van het bewuste artikellid.

Dat betekent dat er dan sprake zou zijn van een vernietigbare opzegging. Daartegenover staat de opvatting dat een opzegging zonder een dergelijk beding niet vernietigbaar is, wat gebruikelijk is bij opzegverboden (zie art. 7:677 lid 5 BW) maar maakt dat de opzeggende partij schadeplichtig is.84 Voor dit laatste standpunt is veel te zeggen omdat ingeval er sprake zou zijn van vernietigbaarheid dit door de wetgever wel zou zijn aangegeven.

Daarin is bepaald dat wanneer een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd anders dan door rechtsgeldige opzegging of door ontbinding door de rechter (zie art. 7:685 BW) is geëindigd, eenmaal of meermalen is voortgezet door een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, de beëindiging van die laatste arbeidsovereenkomst.

Niet alleen kan een tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd schriftelijk worden overeengekomen. Ook de wet voorziet in tussentijdse beëindigingen. Zo kunnen na de dood van de werkgever zijn erfgenamen en de werknemer de arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd opzeggen (onderdeel Gevolgen).

Ook kan de werknemer een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor langer dan vijf j aar of voor de duur van het leven na vijf jaar opzeggen (zie art. 7:684 lid 1 BW; zie onderdeel Opzegging van langdurige arbeidsovereenkomsten). Daarin is bepaald dat wanneer een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd anders dan door rechtsgeldige opzegging of door ontbinding door de rechter (zie art. 7:685 BW) is geëindigd, eenmaal of meermalen is voortgezet door een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, de beëindiging van die laatste arbeidsovereenkomst.